Feudal Japan 1573-1583

If you are seeing this frame with no map, click here for the map.

The map is taken from A History of Japan by Murdoch and Yamagata.

Below is a list of the names of the major daimyo. Move your mouse over a daimyo's name to find his holding on the map (does not work with Internet Explorer before version 7).

Daimyo
Akechi Mitsuhide
Anegakoji
Araki Murashige
Arima Harunoba
Ashina
Akita
Chosokabe Motochika
Date Terumune
Hashiba Hideyoshi
Hojo Ujimasa & Ujinao
Hongwanji
Honma
Hosokawa
Ito Yoshisuke
Kikkawa Motoharu
Kitabatake Nobuo
Kobayakawa Takakage
Kosa
Matsuura Shigenobi
Mayeda Toshiije
Mogami Yoshimitsu
Mori Terumoto
Nambu Takanobu
Negoro priests
Oda Nobunaga
Omura Sumibada
Ryuzoji Wakenobu
Sasa Narimasa
Satake Yoshishige
Satomi Yoshihiro
Shibata Katsuiye
Shimazu
So Yoshizumi
Takeda Katsuyori
Tokugawa Iyeyasu
Tsutsui Junkei
Ukida Naoiye
Uyesugi Kagekatsu
Yamana Suketoyo
Yamana Toyokuni
Yoshihiso

More maps from A History of Japan.